آدرس : زنجان ، خیابان بعثت ، خیابان قدس ، قطعه 454 ، واحد 3